top of page

INFORMACIÓ GENERAL

Grup Ushuaia Tecnologia   SL, societat domiciliada a Madrid, Verge de la Consolació n° 8 , 28027 Madrid  i amb CIF B88549860 propietària de la marca (“PIOLA APP”), és la titular del lloc web ubicat al nom de domini  www.piolapp.com  (el “Lloc Web”) i de les aplicacions mòbils per a smartphones anomenades  Piola App  disponibles a Google Play i App Store (les “App Mòbils”).

Aquesta Política de Privadesa és aplicable tant al Lloc Web entenent com a tal totes les pàgines i subpàgines incloses en el mateix, com a l'App Mòbil. PIOLA APP  declinarà qualsevol responsabilitat sobre les diferents polítiques de privadesa i protecció de dades de caràcter personal que puguin contenir les pàgines web a les quals pugui accedir-se a través dels hipervincles ubicats al Lloc Web ia les Apps Mòbils i no gestionades directament per PIOLA APP.

Aquesta política s'ha configurat respectant escrupolosament la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, és a dir, entre d'altres, la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (la “LOPD”) i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, que aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD.

RECOLLIDA DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

De conformitat amb el que disposa la LOPD i la seva normativa de desenvolupament, PIOLA APP informa els usuaris que les dades que facilitin en registrar-se mitjançant l'emplenament del formulari de registre a través del Lloc Web o de les Apps Mòbils (el “Formulari de Registre”) seran incorporats a un fitxer automatitzat degudament inscrit davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades del que és responsable PIOLA APP.

L'emplenament del Formulari de Registre per part dels usuaris implica necessàriament, i sense reserves, el coneixement i l'acceptació de la present Política de Privadesa per a la qual cosa hauran de validar la casella habilitada a aquest efecte en el Formulari de Registre. Per tant, es recomana que lusuari la llegeixi detingudament en emplenar el Formulari de Registre.

Les dades de caràcter personal proporcionades pels usuaris seran tractades amb la finalitat de gestionar les relacions amb altres usuaris del Lloc Web i les Apps Mòbils. Aquestes dades personals també podran ser tractades amb la finalitat de generar perfils d'usuari i remetre'ls, per via electrònica, postal i telefònica (incloent alertes per SMS, o altres mitjans de missatgeria anàlegs) informació comercial personalitzada que pugui resultar del vostre interès sobre els productes o serveis relacionats amb els oferts per PIOLA APP sempre que hagin prestat prèviament el seu consentiment, així com participar en enquestes de satisfacció.

Les dades personals recollides a través del Lloc Web o les Apps Mòbils no seran objecte de cessió a cap tercer, excepte en els casos concrets en què aquesta cessió estigui emparada per la LOPD i únicament podran ser accedides pel personal de PIOLA APP així com per aquells tercers que prestin serveis a PIOLA APP relacionats amb les finalitats esmentades.

Els usuaris hauran de notificar a PIOLA APP qualsevol modificació que es produeixi a les dades facilitades, responent en qualsevol cas de la veracitat i exactitud de les dades subministrades en cada moment. PIOLA APP procurarà comprovar diligentment la veracitat d'aquestes dades, reservant-se, si escau i sense perjudici d'altres accions que li poguessin correspondre, el dret a no registrar oa donar de baixa a aquells usuaris que facilitin dades falses o incompletes. Aquesta verificació prèvia no implica en cap cas l'assumpció per PIOLA APP de cap responsabilitat pels danys o perjudicis que poguessin derivar-se de la falsedat o inexactitud de les dades subministrades, de les quals respondrà únicament l'usuari.

PIOLA APP garanteix que ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerides, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures d'índole tècnica, personal i organitzativa al seu abast per garantir la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació, així com per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades.

DRETS DELS USUARIS

Els usuaris poden exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant comunicació escrita dirigida a la següent adreça: Madrid, Carrer Verge de la Consolación n° 8, 1 2°, 28027 Madrid  , degudament signada, acompanyada de fotocòpia del DNI i amb la referència “Protecció de dades personals”, així com per mitjà  de correu  piolaapp@gmail.com  disponibles al Lloc Web ia les Apps Mòbils.

 

ÚS DE COOKIES

El Lloc Web i les Apps Mòbils utilitzen cookies amb la finalitat de proporcionar determinats serveis i funcions, així com per ajudar els usuaris a millorar la seva experiència en línia. Podeu trobar més informació al respecte a la nostra  Política de galetes.

MODIFICACIONS DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

PIOLA APP es reserva el dret a modificar aquesta Política de Privadesa d'acord amb la legislació aplicable a cada moment. Per això, us recomanem que reviseu periòdicament aquesta Política de Privadesa per estar informat de com es tracten i protegeixen les dades personals que ens facilita.

bottom of page